پرش لینک ها

جعبه قیمت

استایل 1

استایل 2

طرح 1
از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح 2
از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح 3
از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

استایل 3

طرح قیمت گذاری 1

از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 1

از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 1

از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

استایل 4

طرح قیمت گذاری 1از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان
طرح قیمت گذاری 2از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان
طرح قیمت گذاری 3از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

استایل 5

طرح قیمت گذاری 1از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 2از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 3از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

استایل 6

طرح قیمت گذاری 1از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 2از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب

طرح قیمت گذاری 3از هم اکنون کسب و کار خود را توسعه دهید
120000 تومان

100 حساب ایمیل
500 گیگابایت پهنای باند
50 پایگاه داده MySQL
پشتیبان گیری روزانه
مدیریت فایل های وب